محصولات فروشگاه از چه ظاهری برخوردارند؟
(25%) 5
بسیار زیبا
(10%) 2
بسیار جالب
(25%) 5
زیبا
(20%) 4
در حد معمولی
(20%) 4
نامطلوب

تعداد شرکت کنندگان : 20